תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - ביקורת במקום הבניה - הוראות למתקני תברואה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  
16.10 על התקנת מיתקני תברואה כמשמעותם בחלק א' לתוספת זו יחולו הוראות מיוחדות אלה:

(1) לא יוחל בהתקנת מיתקן תברואה פלוני ולא ימשיכו בהתקנתו, אלא אם כן נמצאת בידי מנהל העבודה תכנית לביצוע העבודה של התקנת המיתקן שנערכה בהתאם להוראות הל"ת בידי מי שמוסמך לכך על פי תקנות המהנדסים והנושאת עליה את שם עורך הבקשה;

(2) לא תבוצע העבודה של התקנת מיתקן התברואה, אלא בהתאם לתכנית לביצוע העבודה שהוגשה לפי סעיף זה;

(3) כל עוד לא הושלמה ההתקנה של מיתקן התברואה, רשאי מי שמוסמך לערוך את התכנית לביצוע העבודה, לתקנה או להחליפה;

(4) התכנית המתוקנת או החדשה כאמור בפסקה (3) תוגש למנהל העבודה, ואם התיקון או החידוש היו מהותיים ? גם לוועדה המקומית, ומשנעשה כן יבואו התכנית המתוקנת או התכנית החדשה, לפי הענין, החל ביום הגשתן, לכל דבר, במקום התכנית שבאו לתקנה או להחליפה;

(5) שום דבר בסעיף זה לא יתפרש כאילו בא להתיר סטייה מתנאי ההיתר אגב עריכתה של תכנית לביצוע העבודה או אגב ביצועה של תכנית כאמור.

עדכון אחרון: 2009-03-14 12:00:33

תגובות

הוסף תגובה  

 הוראות למתקני תברואה (הל"ת)

  דן פריידלין - 14.03.09 (12:00)    דוא"ל לכותב   

לא הצלחתי למצוא את ההוראות הנ"ל. אם הן קיימות באתר - אנא הבהירו כיצד מוגיעים אליהן ואם לא - ראוי להוסיף אותן.
בברכה
דן