תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - ביקורת במקום הבניה - דיווח ביקורת באתר בניה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
טופס ב' להשלמה - תמונה של טופס זה
(סעיף 16.02 (ט))
שם המדווח
מענו
מס' הטלפון

דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה


לכבוד הועדה המקומית לתכנון ולבניה ????
א.נ.,
הנדון: היתר בניה מס' ??מיום
גוש חלקה ב ??
בתוקף תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע?? ל-
(פרט את תחום הביקורת, אם המינוי איננו כללי)
לפי הצהרתי בבקשה להיתר / לפי הצהרתי מיום שבידיכם,
אני מדווח לאמור:
1. ביום ביקרתי באתר הבניה הנדון.
2. השלב שאליו הגיעה הבניה באתר הוא והבניה הגיעה לאותו שלב ביום ???
3. דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק (*לתכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי החוק, פרט לסטיות אלה;
מהות הסטיה ?ההוראה שבהיתר, בחוק, בתכנית או בתקנות
1. ??
2. ??
3. ??
4. ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך, בבניה, ובגמר הבניה להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש בבנין, שלו נועד על פי ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה?1965 (ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתכניות כמשמעותן בחוק ? גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין, שלו נועד על פי כל תכנית כאמור), וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 281 לחוק העונשין, תשל"ז?1977.
תאריך ??
?????????חתימת האחראי לביקורת??מס' ת"ז
------------
*?הכתוב בסוגריים יימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח.

עדכון אחרון: 2007-05-10 10:06:05

תגובות

הוסף תגובה