תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - ביקורת במקום הבניה - טופס מינוי אחראי לביקורת -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
טופס א' להשלמה - תמונה של טופס זה
(סעיף 16.02 (ג) (4))
הועדה המקומית לתכנון ולבניה

הודעה על מינוי אחראי לביקורת


אני, החתום מטה מ-
שם בעל ההיתר
מס' הטלפון מודיע בזה כי מיניתי את
שם האחראי לביקורת
מ- מס' טלפון להיות אחראי לביקורת לענין ביצוע העבודות על פי היתר הבניה מס' מיום גוש חלקה ב-, הכל כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל?1970.
התחום של הביקורת הוא
(למלא אם תחום הביקורת מוגבל לנושא מסויים)

חתימת בעל ההיתר
אני, הח"מ , בעל רשיון מס' לפי חוק ????שם האחראי לביקורת
המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח?1958 (אם קיים רשיון כאמור), קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים לתכנה. אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי לביקורת כמוגדר לעיל ובמיוחד את חובת הדיווח כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל?1970.
אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקרות כאמור לעיל.
תאריך ????
?????חתימת האחראי לביקורת?????מספר ת"ז

עדכון אחרון: 2007-05-10 10:04:20

תגובות

הוסף תגובה