תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - ביקורת במקום הבניה - קבלת אחריות לביקורת -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
טופס ג' להשלמה - תמונה של טופס זה
(סעיף 16.03 (ג))
נותן ההודעה
מען
מס' הטלפון
מס' הרשיון
לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח?1958
(אם קיים רשיון כאמור).

הודעה על קבלת אחריות לביקורת


לכבוד הועדה המקומית לתכנון ולבניה
א.נ.,
הנדון: היתר בניה מס' ??? מיום
גוש חלקה ב ????
בעל ההיתר הודיע לי כי סיים את מילוי
תפקידו כאחראי לביקורת ככל שהדבר נוגע ל-
(להלן ? תחום הביקורת).
(פרט את תחום הביקורת, אם האחראי
הקודם לביקורת לא היה בעל מינוי כללי)
בעל ההיתר ביקש אותי לקבל על עצמי את התפקיד של אחראי לביקורת במקומו של אני מוכן לקבל תפקיד זה. ידוע לי שעם קבלת
התפקיד יהא עלי לערוך ביקורת על ביצוען של העבודות, נושא ההיתר, לפי האמור בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל?1970, ובמיוחד לדווח לועדה המקומית על תוצאות הביקורת, כפי שנקבע בחלק ט"ז האמור, ככל שהדבר נוגע לתחום הביקורת.
אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים הדרושים לעריכת הביקורת.
תאריך??
??חתימת האחראי לביקורת מספר ת"ז

עדכון אחרון: 2007-05-10 10:07:40

תגובות

הוסף תגובה