תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין - מערכת איוור מלאכותית -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
2.60 (א) אם בריאותם של בני-אדם המשתמשים בבנין או בחלק ממנו עלולה להיפגע מחמת ריבוי עשן, גזים, אדים, ריחות מרעילים או רעלים אחרים כיוצא באלה או אם שוכנע המהנדס, כי מטעמי תכנון או הנדסה לא ניתן בנסיבות הענין לקיים לגבי הבנין או חלק ממנו את הוראות סימנים ג' ו-ד' לחלק זה, תותקן בו או בחלק ממנו, לפי הענין, מערכת איוור מלאכותית.

(ב) מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תותקן בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 1001 חלק 1 ? בטיחות אש: מערכות מיזוג אוויר ואוורור.


2.61 מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תחליף במשך שעה את האוויר בחלקי הבנין המפורטים להלן בטור א' לא פחות ממספר הפעמים המצויין לצדם בטור ב':
?טור א'?-----------------------?טור ב'
חלק הבנין ------ מספר מינימלי של החלפות אוויר לשעה
חדר מגורים?---------------------------?3
חדר שירות בדירה למעט חדר ארונות?------?3
מטבח בדירה ---------------------------?3
חדר שירות בבנין שאינו מיועד למגורים -- 6
מטבח בבנין שאינו מיועד למגורים ------- 8
משרד -------------------------------- 3
כיתה ---------------------------- 4
אולם להתקהלות ציבורית --------------- 6
בית-סוהר ----------------------------- 3

2.62 לא תותקן מערכת איוור מלאכותית אלא לפי תנאים אלה:
(1) במקום ההסתעפות בין צינור מאסף וצינור משנה יותקן סגר הסוגר הרמטית את צינור המשנה והמונע חדירת עשן דרכו;

(2) סגר כאמור ייבנה מחמרים בלתי דליקים והידית שלו תותקן בצידו החיצון של צינור המשנה ומחוץ לחלק הבנין שאליו הוא מוביל.

עדכון אחרון: 2007-05-09 19:12:58

תגובות

הוסף תגובה