תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין - חנות ויציע -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
2.06 לא יפחת רחבה של חנות מ-3.00 מ'.

2.07 לא יעלה גבהה של חנות באזור המגורים על 4.50 מ'.

2.08 לא ייבנה יציע בחנות אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים אלה:
(1) גבהה של החנות לא יפחת מ-4.75 מ';
(2) פתחי האיוור של החנות יהיו בגובה של 1.95 מ' לפחות מעל רצפת היציע או תהיה בחנות מערכת איוור מלאכותית;
(3) רצפת היציע, המדרגות המובילות אליו, מעקה המדרגות למעט בית-האחיזה שלו, ייבנו מחמרים בלתי דליקים ובדיקת אי דליקתם תיערך בהתאם לתקן;
(4) שטחה של רצפת היציע לא יעלה על אחוזי שטח החנות המפורטים להלן:

שטח החנות?-----?שטח מקסימלי של ----- רצפת היציע ב-%
בחנות ששטחה עד 20.0 מ"ר 0%?
בחנות ששטחה מעל 20.0 מ"ר ועד 30.0 מ"ר 25%?
בחנות ששטחה מעל 30.0 ועד 40.0 מ"ר 30%?
בחנות ששטחה מעל 40.0 מ"ר ועד 50.0 מ"ר 35%?
בחנות ששטחה עולה על 50.0 מ"ר 40%?

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:58:55

תגובות

הוסף תגובה