תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות כלליות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ב' ? הוראות כלליות

17.10 (א) לא ינתן היתר למקום לאסיפות במרחק של פחות מ-30 מטרים ממקום המשמש להחסנה או לייצור של חמרים רעילים, מתלקחים,? רדיואקטיביים או חמרים מסוכנים כיוצא באלה.

(ב) המיקום למקום לאסיפות יהיה כך שדרכי הגישה והיציאה שלו יהיו נפרדות מדרכי הגישה והיציאה של תחנת רכב בטחון, אם היא בנמצא בקרבת המקום.


17.11 (א) במקום לאסיפות, למעט אולם לעריכת טכסים ושמחות, לא יעלה הגובה של רצפת האולם, על כל חלקיו, שמעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין על 12 מטרים, כאשר האולם נועד להכיל עד 400 משתתפים, ועל 8 מטרים, כאשר הוא נועד להכיל יותר מ-400 משתתפים.

(ב) במקום לאסיפות, לרבות אולם לעריכת טכסים ושמחות, לא יפחת גובהה של רצפת האולם על כל חלקיו, מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין, מ-6 מטרים.


17.12 באולם לעריכת טכסים ושמחות יחולו הוראות אלה:
(1) גובה הרצפה של האולם, בכל חלקיו, מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין לא יעלה על 28 מטרים, כאשר האולם נועד להתקהלות של לא יותר מ-400 בני אדם, על 22 מטרים לכשנועד להתקהלות של לא יותר מ-600 בני אדם, ועל 16 מטרים לכשנועד להתקהלות של יותר מ-600 בני אדם;

(2) לא יהיו בו מקומות ישיבה ושולחנות קבועים ברצפה ולא תהא בו במה קבועה ? למעט במה ששטחה אינו עולה על 30 מטרים רבועים ושאינה קבועה ברצפה;

(3) תהא לו דרך מוצא בטוח שלא מחמרים דליקים ושלא יימצאו בה חמרים דליקים.


17.13 היה המקום לאסיפות חלק מבנין המשמש גם מטרה אחרת, יופרד אותו מקום מיתר חלקי הבנין על ידי קירות ותקרות בעלי אלמנטים עמידי אש של שעתיים לפחות, אם המקום נועד לכלול עד 400 משתתפים ושל שלוש שעות לפחות אם הוא נועד לכלול מעל ל-400 משתתפים.


17.14 (א) במקום לאסיפות הנועד ליותר מ-400 צופים יהיו לכל אחד מהמפורטים להלן מיתקני אוורור ומיזוג אוויר בנפרד:
(1) חלל המושבים;
(2) חלל הבמה;
(3) חדר ההמתנה;
(4) אגף חדרי השחקנים;
(5) שירותים הנדסיים, בתי מלאכה, ומחסני תפאורה.

(ב) קיימת במקום לאסיפות מערכת אוטומטית לגילוי שריפות ? ניתן להתקין מיתקן איוורור ומיזוג אוויר לחלל המושבים ולחלל הבמה במשותף, על אף האמור בסעיף קטן (א).


17.15 במקום לאסיפות יחולו על דרכי הגישה אליו סעיפים 7.00.03 עד 7.00.05, בשינויים המחוייבים, אף אם הבנין איננו בנין גבוה או בנין רב-קומות.


17.16 היה מקום לאסיפות נועד ל-800 משתתפים או יותר, יותקנו בו לפחות שתי כניסות נפרדות נוספות לכיבוי אש ?
(1) דלת כניסה בקרבת הכניסה הראשית;
(2) דלת כניסה בקרבת חלל הבמה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:02:58

תגובות

הוסף תגובה