תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - פתחי יציאה וחרום -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.31 (א) במקום לאסיפות ייערך חישוב הרוחב המזערי הכולל של כל פתחי היציאה על פי סעיף 3.04.

(ב) נועד המקום לאסיפות ליותר מ-400 משתתפים, יופנו פתחי היציאה מחלל המושבים לשני מסלולי יציאה נפרדים; הוראה זו אינה גורעת מהאמור בסעיפים 3.09 ו-3.10.

אין בהוראה זו כדי לגרוע מתחולת הוראות מחמירות יותר שבתקן הישראלי ת"י 1099.


17.32 במקום לאסיפות הנועד ל-400 משתתפים או יותר תותקן מערכת איתות חירום חזותית; גופי התאורה של מערכת האיתות יותקנו במקומות אלה:
(1) עמדת מנהל הבמה;
(2) לוח הפיקוד של תאורת הבמה;
(3) סמוך לפתח הבמה;
(4) סמוך לכל יציאה מחלל המושבים ומחדר ההמתנה;
(5) בתיאטרון ? בחדר המנהל.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:07:43

תגובות

הוסף תגובה