תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - מושבים ומעברים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.26 בחלל המושבים שבמקום לאסיפות יהיה כל מושב מחובר לרצפה; אולם חובה זו לא תחול -
(1) על תא לצופים שלפי מבנהו נועד לכלול לא יותר משמונה מושבים;
(2) אם כל המושבים מחוברים אלה לאלה בקבוצות של ארבעה לפחות,
זולת אם ובמידה שנקבע אחרת בתקנות על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג- 1962.


17.27 (א) במקום לאסיפות יימדד רוחב המעבר שבין שתי שורות מושבים בין אנך המשוך לקצה הקדמי של המושב כשהוא במצב מקופל או ממשענת היד במושב, לפי הבולט שביניהם בשורה פלונית ובין אנך המשוך לקצה האחורי של המשענת בשורה שלפניה.

(ב) בשורה המכילה עד 40 מושבים ואשר בשני צדיה מעברים לאורך המושבים, לא יקטן רוחב המעבר בין שתי שורות מ- 45 ס"מ; על כל מושב נוסף יידרש למעבר רוחב נוסף של 1.5 ס"מ בין שתי שורות.

(ג) גובה המעקה ביציע מושבים ומרחק השורה הראשונה של המושבים ביציע מהמישור הפנימי של המעקה יהיה כמפורט בתקן הישראלי, ת"י 1142 - מעקים ומסעדים; על אף האמור בפרט משנה (א), מרחק השורה הראשונה של המושבים ביציע מהמישור הפנימי של המעקה, יימדד כשהכיסא במצב פתוח ומוכן לישיבה.


17.28 פני הרצפה במקום לאסיפות בכל המקומות שלציבור יש גישה אליהם, יהיו מחוספסים וללא מכשולי מעידה.


17.29 במקום לאסיפות לא יעלה מרחק ההליכה ממושב כלשהו בחלל המושבים אל היציאה הקרובה מהאולם על 25 מטרים.


17.30 במקום לאסיפות שהמושבים בו מחוברים לרצפה -
(1) יהיה מעבר אחד המפריד בין חלל הבמה לבין השורה הראשונה של המושבים;
(2) יהיו לאורך הקירות שני מעברים, בנוסף למעבר לפי פסקה (1) ובניצב לו;
(3) לא עלה מספר המושבים בכל שורה על 20, מותר שיהא לאורך הקיר מעבר אחד בלבד במקום שניים כאמור בפסקה (2);
(4) לא יפחת רוחבם של המעברים האמורים מ-1.30 מטר, זולת מעבר כאמור בפסקה (1) שרוחבו לא יפחת מ-1.65 מטר.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:06:50

תגובות

הוסף תגובה