תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - אגפי אש -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.17 (א) במקום לאסיפות הנועד לשמש תיאטרון, אולם קונצרטים, קולנוע וכיוצא באלה, ינהגו לפי האמור בסעיף זה.

(ב) היה המקום לאסיפות נועד ליותר מ-400 צופים, אך פחות מ-800 צופים, יחולק לשני אגפי אש לפחות, שהם:
(1) אגף חלל המושבים;
(2) אגף חלל הבמה.

(ג) היה המקום לאסיפות נועד ל-800 צופים או יותר, יחולק לשבעה אגפי אש לפחות שהם:
(1) אגף חלל המושבים;
(2) אגף חלל הבמה;
(3) אגף חדרי השחקנים, על שירותיהם;
(4) אגף החסנה והכנת תפאורות;
(5) אגף בתי מלאכה;
(6) אגף אולמות לחזרות;
(7) אגף לשירותים טכניים.

(ד) האגפים, למעט הקטע בין חלל המושבים לבין חלל הבמה, יופרדו ביניהם על ידי קירות ותקרות בעלי אלמנטים עמידי אש של שעתיים לפחות.

(ה) הדלתות בקירות באגפי אש יהיו דלתות-אש, כמשמעותן בחלק ז'.


17.18 (א) במקום לאסיפות עם חלל במה יותקן בין חלל המושבים ובין חלל הבמה מסך מגן מפלדה עם ציפוי מחומר בלתי דליק מצד הבמה.

(ב) במקום לאסיפות עם חלל במה הנועד לפחות מ-400 צופים, יותקן מסך מגן מחומר בלתי דליק, בתוספת אמצעי יעיל להרטבתו במים; אולם אם היתה במקום כאמור מערכת גילוי אש אוטומטית אמינה, יכול שהמסך יהיה מסך מים בלבד.


17.19 בכל אגף אש כאמור בסעיף 17.17 יותקנו לפחות שתי יציאות המוליכות ישירות או באמצעות דרך מוצא בטוח אל מחוץ לבנין במפלס הרחוב.


17.20 (א) במקום לאסיפות יהיו כל פירי הצנרת האנכיים מוגנים בקירות מאלמנטים עמידי אש.

(ב) הדלתות בפירים האמורים יהיו דלתות-אש, כמשמעותן בחלק ז'.


17.21 היו, באגפי אש במקומות לאסיפות, הקירות או התקרות בנויים מאלמנטים עמידי אש, תתאפשר העברת צנרת דרכם כל זמן שהמעברים נאטמו היטב נגד חדירת עשן. האטימה תיעשה מחמרים בלתי דליקים. הצנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד בלתי דליקים. התעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים, יהיו במדפי אש אוטומטיים.


17.22 (א) החלל שמעל במה שבמקום לאסיפות יצוייד בפתחי שחרור עשן בעלי שטח כולל של 10% לפחות משטח הבמה, והם ייפתחו אוטומטית וידנית.

(ב) חלל המושבים שבמקום לאסיפות יצוייד בפתחי שחרור עשן בעלי שטח כולל של 2% לפחות משטח חלל המושבים, והם ייפתחו אוטומטית וידנית.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:04:11

תגובות

הוסף תגובה