תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - דרך גישה וחלונות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.00.03 ?(א) ?לבנין גבוה ולבנין רב-קומות תהיה דרך גישה לרכב כבאות שרוחבה לפחות 4.00 מטרים ושתגיע למרחק שלא יעלה על 4.00 מטרים מהחלק הבולט ביותר בקיר החיצון של הבנין האמור לכל גובהו (להלן ? דרך גישה).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) וכפוף לסעיף קטן (ה), יהיה רוחב הקטע של דרך גישה הקרוב לבנין לפחות 8.00 מטרים, לאורך 10.00 מטרים (להלן ? רחבה).

(ג) אם דרך גישה איננה ישרה, לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ-12.00 מטרים.

(ד) אם נבנה שער בדרך הגישה, יהיו גובהו ורוחבו הפנימיים לפחות 4.20 מטרים.

(ה) תכנון כל רחבה בדרך גישה יותאם לתכנון החלונות בבנין, כאמור בסעיף 7.00.06.

(ו) המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבנין לבין החלונות כאמור בסעיף קטן (ה) המותאמים לרחבה של דרך גישה, לא יעלה על 25.00 מטרים, כשהמדידה הינה לאורך מסלול הליכה.


7.00.04 ?(א) ?דרך גישה, לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז, מים, גז, טלפון ודלק, הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת כלי רכב בעומס של 21.00 טון לצמד סרנים.

(ב) צינורות כאמור יהיו טמונים בעומק המאפשר להם לשאת כלי רכב כאמור.


7.00.05 ?לא יהיו בדרך גישה, ברחבות ובין הרחבות לבנין, עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מיתקנים כיוצא באלה, העשויים להפריע, לעכב או להכשיל את פעולתו התקינה של רכב כבאות.


7.00.06 ?(א) ?לענין תקנה זו, חלון פרושו, חלון שרוחבו 0.80 מטר לפחות וגובהו 1.00 מטר לפחות.

(ב) הרחבות בדרך הגישה, כאמור בסעיף 7.00.03, יאפשרו כניסה או יציאה מהבנין באמצעות סולם המורכב על רכב כבאות, דרך אחד מאלה:
(1) חלון אחד לפחות בכל דירה או בכל מערכת חדרים נפרדת אחרת;
(2) חלון אחד לפחות בכל קומה, ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה.

(ג) סעיף זה אינו חל על קומת הקרקע, אך אין בדבר כדי לגרוע מהוראות חלק ג'.


7.00.07 ?(א) ?החלונות בקיר חיצון יהיו מופרדים זה מזה באלמנטים עמידי אש, כאשר המרחק האנכי ביניהם לא יקטן מ-0.90 מטר.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן לבנות את האלמנטים עמידי אש האמורים בשני מישורים, אנכי ואפקי, כל אימת שהמרחק המאוחד שלהם לא יפחת מ-0.90 מטר, והמרחק האנכי לא יפחת מ-0.50 מטר.

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:41:53

תגובות

הוסף תגובה