תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - גג הבנין -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.00.80 ?(א) ?גגו של בנין גבוה או רב-קומות יהיה שטוח או בעל שיפוע קל שאינו עולה על 10%.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על גגות מגדלים או בנינים שבנייתם מותרת מעל מפלס הגג כמפורט בסעיף 7.00.81.


7.00.81 ?(א) ?בנייתם של אלה מותרת מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב-קומות ?
(1) המשך חלל חדר המדרגות;
(2) חדר מכונות להפעלת מעלית;
(3) חדר מכונות להפעלת איוור ומיזוג אוויר ותאים למפחי אוויר;
(4) מאגרי מים;
(5) תא מצנח האשפה וכלי ניקויו.

(ב) בנייתם של הבנינים המפורטים בסעיף קטן (א) לא תותר אלא אם יתקיימו תנאים אלה:
(1) שטחם הכולל לא יעלה על 25% משטח הגג;
(2) איתורם לא יפגע לדעת הועדה המקומית בצורת הגג.

(ג) על אף האמור בסעיף זה, על בניה למגורים בלבד, מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב-קומות יחולו ההוראות המיוחדות שבסעיף 7.00.83.


7.00.82 ?על אף האמור בסעיף 3.91, יוקף בכל מקרה הגג של בנין גבוה ושל בנין רב-קומות, מעקה בהתאם לת"י 1142.


7.00.83 ?על הקמת תוספת בניה מעל מפלס הגג בבנין קיים, המיועדת, לפי האמור בהיתר, למגורים בלבד (בסעיף זה ? התוספת), יחולו הוראות אלה:

(1) לא יראו את הבנין כבנין גבוה או כבנין רב-קומות, לפי הענין, רק בשל הקמת התוספת עליו אם נתקיימו בו כל אלה:
(א) אין בתוספת יותר מקומה אחת, לרבות מיתקן מעל המפלס של גג התוספת, אם הוא נמנה עם המיתקנים שניתן להקים מעל המפלס של גג בבנין גבוה או בנין רב-קומות לפי סעיף 7.00.81;
(ב) שליש לפחות מכלל שטח הגג של הבנין יישאר בלתי בנוי ושליש זה יהא רצוף; לענין זה, "כלל שטח הגג" ? לרבות שטח הגג המבונה במבנים ובמתקנים שמותר להקימם לפי סעיף 7.00.81;
(ג) לכל מי שמחזיק בחלק של הבנין תובטח גישה חופשית וללא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג הבנין; הגישה תהא באמצעות מדרגות מחדר המדרגות הקיים, ומדרגות אלה, על אף האמור בתוספת השניה, יכול שיהיו ממתכת ושיפוען יכול שיהיה עד 60%.

(2) על אף האמור בפסקה 1, הרי בבניית תוספת לבנין ? בתנאים המפורטים בה, שיש בה כדי להעלות את גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה של הבנין מעל מפלס כניסתו הקובעת ליותר מ-27 מטרים, יחולו על הבנין כולו הוראות חלק זה בנוגע לבנין גבוה לענין חדר מדרגות מוגן, פתחי עשן, התקנת מעלית וגנרטורים וכל דבר אחר שיש בו כדי להבטיח בפני סכנת אש או להקל על כיבוי שרפות; לכל ענין אחר ינהגו בבנין כפי שנוהגים בבנין רב-קומות.

(3) שום דבר בסעיף זה לא יתפרש כאילו בא להתיר בניית תוספת בסטיה מהוראות תכנית או מהוראות אחרות בתקנות אלה והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.


7.00.84 ?במדידת גובה בנין לצורך סיווגו כבנין גבוה או רב קומות, לפי הענין, לא תובא בחשבון, במבנים שבהם הדירה העליונה היא דו-קומתית, קומה נוספת אחת השייכת לדירה העליונה, אם התקיימו כל אלה:
(1) מהקומה הנוספת אין יציאה ישירה לחדר מדרגות משותף;
(2) גג הקומה הנוספת ייחשב גג בנין ויחולו הוראות סעיף? 7.00.81;
(3) פסקאות (1)(ג), (2) ו-(3) בסעיף 7.00.83 יחולו בשינויים המחויבים, על סעיף זה;
(4) חדר המדרגות המשותף של הבנין יגיע עד גג הבנין.

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:59:36

תגובות

הוסף תגובה