תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - חימום מים חשמלי -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.70.00 ?מחמם מים חשמלי (להלן ? המחמם) המיועד לאספקה של מים חמים בבנינים, שעליהם לא חלות הוראות סימן ט', יותקן בהתאם להוראות אלה:

(1) המחמם יכיל מכל גלילי, מטיפוס הפועל בלחץ, הניזון בחשמל שקיבולו אינו עולה על 240 ליטר, ויתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 69.1 ולתנאים אלה:
(א) הלחץ הנומינלי של המחמם לא יפחת מלחץ מקסימלי במערכת אספקת המים הראשית, ויצויין על טבלת הסימון של המחמם;
(ב) במידה ולא ידוע לחץ המים במערכת אספקת מים ראשית, יותקן המחמם בלחץ נומינלי של 8 אטמוספירות לפחות;
(ג) מידות המחמם ומרחקי התקנתו יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 69.2.

(2) המחמם יצוייד באבזרים שיורכבו בצינור המספק מים קרים למחמם בכיוון זרימת המים, לפי הסדר כלהלן:
(א) שסתום מפסק;
(ב) שסתום חד-כיווני;
(ג) מסעף קמץ סגור בפקק;
(ד) שסתום בטיחות שיחולו עליו תנאים אלה:
(1) שסתום בטיחות יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 405;
(2) גודל נומינלי של שסתום הבטיחות יתאים לגודל המחמם כמפורט להלן:
(א) למחמם עד 150 ליטר בלבד ? "21/;
(ב) למחמם מ-150 ליטר עד 240 ליטר ? "43/; בהעדר שסתום בגודל נומינלי "43/, אפשר להתקין שני שסתומים בגודל נומינלי של "21/ כל אחד, כמסומן בתרשים שבנספח לתוספת זו.

(3) מוצא שסתום הבטיחות ייבנה כדלקמן:
(א) שסתום הבטיחות ינוקז אל מערכת הנקזים של הבנין;
(ב) הניקוז האמור יבוצע באמצעות צינור פליטה או כל אבזר תיקני אחר;
(ג) צינור הפליטה יכול להיות מותקן בתוך הקיר או מחוצה לו; הצינור מחוץ לקיר יהיה מחוזק;
(ד) אם הניקוז נעשה באמצעות משפך, יהיה קוטרו של המשפך 60 מ"מ לפחות ומוצא צינור הפליטה יסתיים במרחק של 2 ס"מ מעל פני המשפך;
(ה) כפוף לאמור, יותקן מוצא שסתום הבטיחות כך שתובטח זרימת המים כלפי מטה והיא תהיה גלויה לעין.

(4) כפוף לאמור בסעיפים קטנים (1)(א) ו-(1)(ב) יותקן וסת לחץ ביתי או שכונתי, אם הלחץ במערכת אספקת המים הראשית עלול לעלות על הלחץ הנומינלי של המחמם ושסתום הבטיחות.

(5) תוכן גישה נוחה למערכת האבזרים של המחמם.

(6) המחמם ומערכת האבזרים יותקנו כמפורט בתרשים שבתוספת.


7.71.00 ?(א) ?מיתקן לחץ סגור המהווה מקור אספקה מרכזית של מים חמים בבנין ? יצוייד באבזרי בטיחות שיורכבו בצינור המספק מים קרים למיתקן האמור לפי הסדר כלהלן:
(1) מגוף;
(2) מד-מים;
(3) מגוף לביקורת פעולתו של השסתום החוזר (חד כיווני);
(4) שסתום חוזר (חד-כיווני);
(5) מגוף;
(6) שסתום בטיחות עם צינור גלישה;
(7) מנומטר.

(ב) במיתקן פתוח ללא לחץ יורכבו אבזרי בטיחות לפי הסדר כלהלן:
(1) מגוף;
(2) מד-מים;
(3) מגוף;
(4) הידרומטר.

(ג) הבידוד שעל גבי צינורות המים החמים ? בין במיתקן לחץ סגור ובין במיתקן פתוח ללא לחץ ? יהיה מחומר בלתי דליק, בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755;

(ד) צינורות מיתקני ההסקה המרכזית יבודדו בחומר בלתי דליק, בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755;

(ה) בדיקת אי דליקותו של חומר הבידוד כאמור תיערך בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755.


7.72.00 ?צנרת אספקת מים חמים תותקן בשיטה מחזורית למניעת בזבוז מים והמרחק בין המחמם לבין נקודת הצריכה המרוחקת ביותר ? Developed Length ? ייקבע בהתאם להל"ת.

עדכון אחרון: 2007-05-10 08:34:45

תגובות

הוסף תגובה