תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - מיזוג אויר -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  
7.73.00 תותר התקנת מערכת מיזוג אוויר המקורר באמצעות מעבה מקורר מים, רק אם יתמלאו לגביה התנאים האלה:
(1) יהיה שימוש חוזר במי הקירור ובמי העיבוי, בהתאם להנחיות המהנדס שיינתנו לאחר התייעצות עם רשות הבריאות;

(2) במערכת מיזוג האוויר יותקן מכשיר למניעת זרימה חוזרת אל מערכת מי השתיה;

(3) מי הקירור ומי העיבוי יוזרמו למערכת הביוב או יסולקו כחלק מפתרון הניקוז של הבנין בהתאם לקבוע בחלק א' לתוספת זו, ובלבד שהמים יעמדו ברמת האיכות הנדרשת להזרמתם או סילוקם כאמור.
בפרט זה, "מעבה מקורר מים" ? מחליף חום במחזור הקירור המסלק את חום העיבוי מהקרר למים.7.73.01 (א) התקנת מערכות מיזוג אוויר לרבות מזגני חלון, מזגנים מפוצלים ואחרים (להלן ? מזגנים) בבנין, תבוצע באופן שיאפשר את השתלבותם במבנה, תוך הימנעות מפגיעה במראה האדריכלי של הבנין, וכן תובטח בטיחות תפעולם, ועמידה נאותה בתנאי איכות סביבה.

(ב) לצורך זה יתקיימו בהתקנת המזגנים בבנין התנאים האלה:
(1) בהיתר יוצג מיקום התקנת המזגנים והמערכות המשרתות אותם כפי שיורה המהנדס, באופן שישתלב בחזות הבנין או המגרש;

(2) מזגני חלון ויחידות עיבוי של מזגנים מפוצלים המשולבים בחזיתות, ישולבו או יוסתרו כפי שייקבע בהיתר;

(3) הצנרת והחיווט המחברים את יחידת המאייד עם יחידת המעבה יותקנו במובילים, בין בתוך הבנין ובין מחוץ לו; התקנת המובילים מחוץ לבנין תיעשה בצורה שתתמזג, ככל האפשר, עם חזית הבנין;

(4) המזגן, לרבות חלקיו השונים, ינוקז באמצעות צינור דלוחים עקיף כמפורט בסעיף 4.8 בהל"ת;

(5) התקנת מזגנים, לרבות צנרת וחיווט וקיבוע המזגן או יחידותיו על קירות הבנין או על גג הבנין, תהיה על פי תקן ישראלי, ת"י 994 חלק ? 4 מזגני אוויר: התקנה 4;

(6) בבנין חדש בן שלוש קומות לפחות, שלא יותקן בו מזגן בעת הקמתו, יתוכנן וייבנה מקום להתקנת יחידות העיבוי והמערכות המשרתות אותם, בעבור הדירות בבנין;

(7) התקנת המזגנים תהיה בכפוף להוראות התכניות החלות במקום.7.74.00 ?מערכת מובלי אוויר, המיועדת לחימום הבנין, לקירורו ולאיוורו, תתוכנן ותיבנה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1001.

עדכון אחרון: 2009-08-23 11:40:27

תגובות

הוסף תגובה  

 התקנת מזגן ע"י דיירים חדשים

  אורח - 23.08.09 (11:40)    דוא"ל לכותב   

שלומות

הדירה שעל ידי נמכרה והשכנים החדשים שיפצו את הדירה (שיהיה להם לבריאות) אך הם שמו את המנוע של המזגן שלכם שבסלון בחזית הבנין ובקצה הקרוב של המרפסת החזיתית. המרפסת היא בת כ-3 - 4 מטר ובמקום לשים את המזגן בקצה ע"י הקיר הקיצוני הם שמו את המנוע של המזגן כסנטימטרים מעטים מקצה המרפסת שגובל בדירתי. זה לא אסטטי, והחום של המזגן נפלט לדירתי.

האם יש לי עילה לתביעה מהם שיעבירו את המנוע למקום אחר. אני לא רוצה לריב עמם - שכנים חדשים וכו'. אבל זה ממש מפריע לי.

בתודה חני