תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - חדרי מדרגות ופרוזדורים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  
7.00.08 ?(א) ?בבנין גבוה ובבנין רב-קומות יהיו לפחות שני חדרי מדרגות מוגנים;
כל חדר מדרגות נוסף שתקנות אלה מחייבות להתקין יהיה חדר מדרגות מוגן.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית הוועדה המקומית להתיר בבנין רב-קומות בניית מערכת מדרגות חיצונית בנוסף לחדר מדרגות מוגן אחד לפחות, בתנאי שהמרחק המרבי מכל נקודה בקומה אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן הקרוב, אינו עולה על 25 מטרים והמרחק המרבי מכל נקודה בחניון, שמותקנת בו מערכת כיבוי אש אוטומטית ומערכת הוצאת עשן, אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן הקרוב, אינו עולה על 50 מטרים, כשהמדידה היא לאורך מסלול הליכה;

הוועדה המקומית בבואה להחליט על כך, תתייחס בין השאר להיבטים הארכיטקטוניים והבטיחותיים של הבנין והסביבה.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), די בכך אם יהיה בבנין גבוה חדר מדרגות מוגן אחד, ובלבד שהמרחק המרבי מכל נקודה בקומה אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן אינו עולה על 25 מטרים והמרחק המרבי מכל נקודה בחניון, שמותקנת בו מערכת כיבוי אש אוטומטית ומערכת הוצאת עשן, אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן הקרוב, אינו עולה על 50 מטרים, כשהמדידה היא לאורך מסלול הליכה.

(ד) רוחבן של המדרגות בחדר מדרגות מוגן לא יפחת מ-1.10 מטרים.

(ה) רוחבן של המדרגות במערכת מדרגות חיצונית לא יקטן מ-0.90 מטר, הרום לא יעלה על 0.20 מטר והשלח שלהן לא יפחת מ-0.20 מטר; גובהו של המעקה יהיה לפחות 1.30 מטרים.

(ו) בחדר מדרגות מוגן ובמערכת מדרגות חיצונית לא יהיו חומרים דליקים, למעט בית אחיזה.

(ז) סעיף זה בא להוסיף על האמור בחלק ג'.


7.00.09 ?(א) ?בחלל חדר מדרגות מוגן לא יותקן מחסן וכל מיתקן טכני, פרט לזה הנועד לשרת את חלל חדר המדרגות עצמו.

(ב) שום חדר או חלל אחר לא יובילו לחלל חדר מדרגות מוגן, אלא באמצעות פרוזדור שהכניסה ממנו לחדר המדרגות המוגן היא דרך דלת אש בלבד.

(ג) בחלקו העילי של חדר מדרגות מוגן יותקן פתח לשחרור עשן ששטחו לא יקטן מ-8% מהשטח האופקי של חתך חדר המדרגות, ולא פחות מ-0.80 מ"ר;

הפתח לשחרור עשן כאמור יהיה פתוח קבע או שיהיה בו תריס עם מנגנון פתיחה אוטומטי וידני, שיאפשר פתיחה מבפנים ומבחוץ.
(ד) רוחבו המינימלי של הפרוזדור לא יפחת מ-1.10 מטרים.

(ה) אורך של פרוזדור ללא מוצא לא יעלה על 15.00 מטרים;

בס"ק זה, פרוזדור ללא מוצא פרושו, פרוזדור שמקצהו האחד אי אפשר לצאת מהבנין בהליכה.

(ו) בין חדרי מדרגות מוגנים או מערכות מדרגות חיצוניות יהיה פרוזדור מקשר ללא מכשולים (להלן ? פרוזדור מקשר), למעט בנין גבוה המשמש כולו למגורים בלבד.

(ז) פרוזדור מקשר יימצא בכל קומה שלישית לפחות.

(ח) עולה אורכו של הפרוזדור המקשר על 50.00 מטרים, יחולק הפרוזדור המקשר על-ידי מחיצת-אש ובה דלת-אש, הנפתחת לשני הכיוונים; כל תוספת אורך מעל 25.00 מטרים של הפרוזדור המקשר תחייב בניית מחיצת-אש כאמור, נוספת.


7.00.10 ?דלתות אש של חדר מדרגות מוגן ומערכת מדרגות חיצוניות ייפתחו עם כיוון המילוט.


7.00.11 ?(א) ?בפרוזדורים, בפרוזדורים המקשרים, בחדרי מדרגות מוגנים ובמערכת מדרגות חיצונית, שלא נראה בהם באופן ברור כיוון היציאה מהבנין, יותקנו שלטים בגוון לבן-ירוק שעליהם המילים "יציאה", או "ליציאה", או "יציאת חירום", עם חץ או ללא חץ, לפי הצורך; בכל מקום בבנין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבנין, יותקן שלט "אין יציאה" בגוון לבן-אדום;
גובה כתיב האותיות בשלטים לא יקטן מ-12 סנטימטרים ועוביים לא יקטן מ-12 מילימטרים.

(ב) לשלטים לפי סעיף קטן (א) תותקן תאורה מרשת החשמל של הבנין וממקור חשמל רזרבי אמין.

(ג) בפרוזדורים, בפרוזדורים מקשרים, בחדרי מדרגות מוגנים ובמערכות מדרגות חיצוניות יותקנו שלטי ציון על מיתקני בטיחות אש.


7.00.12 ?(א) ?בפרוזדורים, בפרוזדורים מקשרים, בחדרי מדרגות מוגנים ובמערכות מדרגות חיצוניות יותקנו גופי תאורת התמצאות שיאירו את דרך המילוט.

(ב) גופי תאורת ההתמצאות יתאימו לתקן הישראלי ת"י 20, חלק 2.22.

(ג) (נמחק).

עדכון אחרון: 2017-10-13 20:23:42

תגובות

הוסף תגובה  

 בסעיף 7.00.08(ה) - אי אפשר לפי...

  אורח - 13.10.17 (20:23)    הכותב לא הזין תיבת דוא"ל   

בסעיף 7.00.08(ה) - אי אפשר לפי הנוסחה 63 - 61 ס"מ =שלח רומים 2X ?