תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - מים ומתקני תברואה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.55.00 ?כל אימת שלחץ המים הזורמים מצינורות האספקה הראשיים אין בו כדי אספקת מים לכל הקבועות בבנין גבוה או רב-קומות במידה הדרושה וברציפות, יינקט אחד האמצעים כלהלן בהתאים לצורך ועל דעת המהנדס להגדלת שיעור האספקה כאמור:
(1) יותקן מיכל כובד ביתי;
(2) תותקן מערכת הסנקה בהתאם להל"ת או על-פי הנחיות מפעל אספקת מים מקומי.


7.56.00 ?(א) ?בבנין רב-קומות יותקנו מיכל או מיכלים עיליים שיכילו 15 מטרים מעוקבים מים לצרכי כיבוי ושיהיו מחוברים לרשת ברזי הכיבוי.

(ב) המיכלים האמורים בסעיף קטן (א), יחוברו לרשת אספקת המים של הבנין, כדי למנוע התהוות מים עומדים בתוכם.

(ג) בקביעת מקומם, צורתם וחוזקם של המיכלים יובאו בחשבון שיקולים תברואיים, בטחוניים ואסתטיים.


7.57.00 ?(א) ?חיבור מערכת אספקת המים בבנין גבוה או רב-קומות יבוצע באמצעות מד-מים ראשי, ומדי-מים דירתיים לכל צרכן מים בבנין.

(ב) על דעת המהנדס ומפעל אספקת מים מקומי יותר לרכז את מדי-המים הדירתיים בכל קומה במקום שהגישה אליו נוחה.

(ג) להפסקת פעולתה של מערכת אספקת המים בבנין גבוה או רב-קומות יותקן לצד מוצאו של מד-המים הראשי שסתום מפסיק ראשי, במקום שהגישה אליו נוחה.


7.58.00 ?(א) ?בכל בנין, ליד מד-מים ראשי, יותקן מעקף ומד מים משולב לצינור אספקת המים ולצינור המעקף.

(ב) המעקף יהיה בעל קוטר שווה לזה של צינור אספקת מים.


7.59.00 ?בכל בנין גבוה ובנין רב-קומות יחובר לכל קו אספקת מים לצרכי כיבוי, שסתום חד-כיווני בקוטר של "4 להסנקת מים מרכב כבאות לכל ברזי הכיבוי שבבנין.


7.60.00 ?התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי בבנינים תיעשה לפי חוק שירותי הכבאות, תשי"ט?1959, ותקנותיו.


7.61.00 ?התכניות של מערכת אספקת המים בבנין גבוה או רב קומות טעונות תיאום עם מפעל אספקת מים מקומי ועם רשות הכבאות ואישור המהנדס.

עדכון אחרון: 2007-05-10 08:17:40

תגובות

הוסף תגובה