תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - חימום מים באנרגיית השמש -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.66.00 ?בסימן זה ?
"מערכת שמש" ? מערכת חימום מים באמצעות אנרגית השמש;

"תפוקת החום היומית של הקולט" ? כהגדרתה בתקן ישראלי ת"י 579, חלק 1;

"מערכת פתוחה" ? מערכת שמש שבה המים בתוך מכל האגירה מתערבבים עם המים המחוממים שבתוך הקולט;

"מערכת סגורה" ? מערכת שמש שבה חימום המים בתוך מכל האגירה נעשה באמצעות מחליף חום;

"כושר העברת חום" ? התוצאה מהכפלה של שטח מחליף החום במקדם העברת החום שלו;

"בנין" ? כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי כל חומר אחר, לרבות תוספת קומה לבנין;

"יחידת דיור" ? כמשמעותה בסעיף 32(ד) לחוק.


7.66.01 ?(א) ?לא יוקם בנין ובו מערכת או מיתקן לאספקת מים חמים, אלא אם כן המערכת או המיתקן הם מערכת שמש.

(ב) במערכת שמש לפי סעיף זה לא תפחת תפוקת החום היומית של הקולטים ?
(1) אם הבנין נועד לשמש בית מלון, בית הארחה, בית אבות, פנימיה, מוסד חינוך או מטרות כיוצא באלה ? מ-30 קילוקלוריות לכל ליטר צריכת המים החמים ליממה במערכת פתוחה, ומ-34 קילוקלוריות לכל ליטר צריכת המים החמים ליממה במערכת סגורה;
(2) אם הבנין נועד למגורים ? מ-41 קילוקלוריות ליממה לכל ליטר של נפח מכל אגירה במערכת פתוחה, ומ-46 קילוקלוריות ליממה לכל ליטר של נפח מכל אגירה במערכת סגורה או במערכת פתוחה עם מכל אגירה אופקי.

(ג) בבנין הנועד למגורים שתותקן בו מערכת שמש ?
(1) יהא כושר העברת החום של מחליף החום במערכת סגורה לפחות 1.5 ואט ל-01 צלסיוס, לכל ליטר של נפח מכל האגירה;
(2) ינהגו ביחידת דיור שבה תותקן מערכת פתוחה, לפי האמור בסעיף 7.66.03;
(3) לכל יחידת דיור יהא מכל אגירה אחד משלה.


7.66.02 ?(א) ?על מכל אגירה וקולט בבנין למגורים יחולו ההוראות המיוחדות שבסעיף זה.

(ב) נפח מכל האגירה במערכת שמש יהיה:
(1) לכל יחידת דיור בת חדר אחד ? 60 ליטרים לפחות;

(2) לכל יחידת דיור בת שניים או שלושה חדרים ? 120 ליטרים לפחות;
(3) לכל יחידת דיור בת ארבעה חדרים ויותר ? 150 ליטרים לפחות.

(ג) במכלי אגירה ובקולטים, שיותקנו על גגו של בנין, יקויימו לשביעות רצונה של הועדה המקומית, הוראות אלה:
(1) המכל והקולט לא יהוו מפגע חזותי;
(2) המכלים ירוכזו במבנה או במבנים שישתלבו מבחינה ארכיטקטונית בבנין כולו;
(3) הצבע של מכל האגירה יהא לבן, אלא אם כן קבעה הועדה המקומית אחרת.


7.66.03 ?מערכת שמש תתאים לתקן ישראלי ת"י 579, למעט הסעיף 3.9 שבחלק 4 לאותו תקן.


7.66.04 ?(א) ?במערכת שמש תותקן מערכת גיבוי כדי לספק אנרגיה לחימום מים למקרים שבהם מקור קרינת השמש אינו מספיק למטרה זו.

(ב) למערכת הגיבוי יהא הכושר לחמם את המים שבמכל האגירה לטמפרטורה של 50 מעלות צלזיוס.

(ג) מערכת הסקה מרכזית יכול שתשמש כמערכת גיבוי.


7.66.05 ?היו הבנין או תוספת הקומה, כולם או מקצתם מיועדים לתעשיה, למלאכה, או לבית חולים, או היה הבנין בנין רב קומות, לא יחולו הוראות תקנות אלה עליהם או על אותו החלק המשמש למטרות אלה, לפי הענין.


7.66.06 ?היתה סבורה הוועדה המקומית כי מחמת הצללת הבנין שעל הקמתו מבוקש היתר, אין אפשרות לנצל את אנרגית השמש ניצול של ממש, רשאית היא לפטור את מבקש ההיתר מהוראות תקנות אלה לגבי הבנין כולו או לגבי חלק ממנו. ואולם לא תיתן הועדה המקומית פטור לפי סעיף זה, אלא לאחר שנתמלאו התנאים המפורטים בסעיף 149 לחוק.

עדכון אחרון: 2007-05-10 08:19:35

תגובות

הוסף תגובה