תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - שלד הבנין - זמן עמידות לאש -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

נספח (סעיף 7.43.00(ד))


1. (א) בנספח זה ?
"בנין א'" ? מבנה של דירה אחת או של מספר דירות, לכל גובהו, ובלבד שאף חלק משטחה של דירה אחת נמצא מעל שטחה של דירה אחרת שבאותו מבנה;

"בנין ב'" ? מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע איננו עולה על 12 מטרים;

"בנין ג'" ? מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על 12 מטרים, אך איננו עולה על 27 מטרים;

"בנין ד'" ? מבנה אשר גובה המפלס על רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על 27 מטרים;

"דירה" ? כמשמעותה בסעיף 2.01 לתוספת השניה;

"המפלס הקובע" ? מפלס הכניסה הקובעת של הבנין, ואם היו במבנה מתחת המפלס של הכניסה הקובעת קומה או קומות שנועדו לשמש מגורים ? מפלס הרצפה הנמוכה ביותר שבקומה או בקומות אלה;

"חדר כביסה" ? חדר כביסה המשמש יותר מדירה אחת בלבד;

"שימוש מסחרי" ? שימוש מסחרי שלפי אופיו וממדיו מתיישב עם עיקר שימושו של הבנין למגורים.

(ב) ניתן היתר הבניה לתוספת בניה במבנה קיים, ייערך סיווג הבנין לפי סעיף זה על פי הממדים של המבנה כולו, לרבות התוספת.


2. הזמן שבו האלמנטים השונים של שלד מקונסטרוקצית פלדה חייבים להיות עמידי אש, כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 931, יהא מספר השעות המסומן לצידם בטבלה דלהלן:

סוג האלמנט --------- בנין א'----בנין ב'----בנין ג'---- בנין ד'
עמודים, קורות וקירות נושאים 3/4 -- 1.5 -- 1.5 -- 2
תקרות בין דירות וכן יתר חלקי השלד שאין לגביהם הוראה מיוחדת
---------------------------- 3/4 -- 1.0 -- 1.5 -- 2
מחיצות בין דירות, בין דירות וחדר מדרגות ובין דירות וחללים ציבוריים
---------------------------- 1.0 -- 1.0 -- 1.5 -- 2
מחיצה כפולה בתפר התפשטות ---- 2 -- 2?-- 2?-- 3
קירות חוץ שאינם נושאים ------- 3/4 -- 1.5 -- 1.5 -- 2
תקרות גג המשמש למילוט -- *** --- 2?--- 2?---- 2
תקרות וקירות במחסנים, בחדרי הסקה, בחדרים לאצירת אשפה, מוסכים תת-קרקעיים, בחדרי כביסה ובחללים אחרים כיוצא באלה שיש בהם סיכון אש גבוה ושימושים מסחריים
------------------------ 2 --- 2?----- 3?----- 4

3. במבנה שבו גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה עולה על 40 מטרים מעל המפלס הקובע, יהא הזמן שבו חייבים עמודים, קורות וקירות נושאים לעמוד באש 3 שעות ולא 2 שעות כאמור בסעיף 2 לנספח זה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 08:16:08

תגובות

הוסף תגובה