תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - מדרגות חוץ ורמפה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.70 לא תיבנה מערכת מדרגות חוץ המובילה לכניסה ראשית בבנין אלא אם יתקיימו לגביה תנאים אלה:

(1) גבהו של מפלס הכניסה האמורה מעל פני הקרקע הסופיים הגובלים אינו עולה על 4.00 מ';

(2) המדרגות ייבנו בהתאם להוראות סעיפים 3.31?3.34 בשינויים המחוייבים לפי הענין;

(3) מישור שלח המדרגה יהיה מחוספס או עשוי מחומר המונע החלקה.


3.71 לא ייבנה כבש המוביל לכניסה לבנין אלא אם יתמלאו לגביו התנאים כדלקמן:

(1) רחבו יהיה שווה לרחבו של פרוזדור בבנין, הגובל עם כניסה כאמור;

(2) שיפועו לא יעלה על 10%;

(3) קטע הכבש הגובל עם דלת הנפתחת מהבנין כלפי צידו של הכבש, יהיה מפולס לארכו של מפתן הדלת ולאורך 0.30 מ' מכל צד של המפתן;

(4) קטע הכבש הגובל עם דלת הנפתחת מהבנין כלפי חזית הכבש, יהיה מפולס לאורך 0.90 מ' לפני מפתן הדלת, בכיוון ירידת הכבש ועם שיפוע קל עד 2%;

(5) עולה הפרש הגובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה בכבש על 0.50 מ', יותקן בו בית-אחיזה בהתאם להוראות סעיפים 3.44 עד 3.46, בשינויים המחוייבים לפי הענין;

(6) מישורו של כבש יהיה מחוספס או עשוי מחומר המונע החלקה;

(7) הוראות סעיף 3.90 יחולו גם על כבש.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:12:56

תגובות

הוסף תגובה