תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - מדרגות נעות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.80 לא יותקנו מדרגות נעות בבנין, אלא נוסף על המדרגות הרגילות.


3.81 (א) לא יותקנו מדרגות נעות בבנין, אלא אם יתקיימו לגביהן תנאים אלה:
(1) המדרגות בנויות ומותקנות בהתאם לתקן;

(2) הרוחב המינימלי של מהלך המדרגות העולה לגובה המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים הנקוב לצידו בטור ב' ו-ג':
טור א' ---------- טור ב' ---------- טור ג'
הגובה/רוחב ------ מפלס רוחב הדריכה במ' ----- המרחק בין בתי האחיזה במ'
הפרש הגובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה במהלך
המדרגות אינו עולה על 4.00 מ' ---- 0.60 ---------- 0.80
הפרש גובה כאמור העולה על 4.00 מ' --- 0.90 ---------- 1.00

(3) שלח המדרגה לא יפחת מ-0.39 מ'.
(ב) בקצה התחתון והעליון של מדרגות נעות יותקן משטח אפקי ששטחו לא יפחת מ-4.0 מ"ר.

(ג) על-גבי המעקה של מדרגות נעות יותקן בית-אחיזה שמהירות תנועתו שווה למהירות תנועתן של המדרגות.

(ד) לא יותקנו מדרגות נעות בבנין אלא אם יהיה מהן מוצא ישיר לרחוב.

(ה) בבנין המיועד למסחר, המוצא ממדרגות נעות אל הרחוב יכול שיעבור דרך קומה המשמשת מקום התקהלות למבקרים, ובלבד שיהיו בבנין מדרגות רגילות המסוגלות לשמש לא פחות מ-2/3 מהמבקרים.

(ו) גבהו של מהלך מדרגות נעות לא יעלה על 25 מטרים.

(ז) מדרגות נעות והמעקה שלהן, למעט בית-אחיזה וציפוי פורניר המודבק למתכת, ייבנו מחמרים בלתי דליקים, ובדיקת אי דליקותם תיערך בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755.

(ח) חלק הבנין מסביב למדרגות נעות ייבנה מאלמנטים עמידי-אש ויתמלאו לגביו הוראות סעיף 3.31, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:17:35

תגובות

הוסף תגובה