תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות למיתקני ספורט - פתחים מעברים ודלתות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.53 (א) במיתקן ספורט יהיה פתח כניסה אחד לפחות לכל 1000 צופים או חלק מהם.

(ב) בתוך כל פתח כניסה יותקן שער שרוחבו לא יפחת מ-1.10 מטר והעשוי מחומר בלתי דליק, עמיד ללחץ של 700 ק"ג לפחות ולחבטות.

(ג) במיתקן ספורט המיועד ליותר מ-1000 צופים, יותקנו לכל פתח כניסה מובילים המתוחמים על ידי קיר מצד אחד ומעקה מצד שני או על ידי מעקות משני הצדדים; גובה המעקה יהיה 90 ס"מ והמובילים ? אורכם 5 מטרים לפחות ורוחבם 55 ס"מ. המובילים יותקנו כך שלא יהוו מכשול ליציאה.17.54 (א) באולם ספורט המיועד ללא יותר מ-500 צופים, לא יפחת רוחב הדלתות ורוחב הפרוזדורים והמדרגות המוליכים מהמושבים של הצופים אל פתחי היציאה מ-1.10 מטר.

(ב) במיתקן ספורט המיועד ליותר מ-500, אך לא יותר מ-1000 צופים, לא יפחת רוחב הדלתות ורוחב הפרוזדורים והמדרגות כאמור בסעיף קטן (א) מ-1.10 מטר.

(ג) במיתקן ספורט המיועד ליותר מ-1000 צופים, לא יפחת רוחב הדלתות ורוחב הפרוזדורים והמדרגות כאמור בסעיף קטן (א) מ-2.20 מטרים.

(ד) במעברים כאמור לא יותקן לכל אורכם כל מכשול, ורוחבם יהיה אחיד.
17.55 (א) במיתקן ספורט ישמשו כל פתחי כניסה גם פתחי יציאה, וההוראות על פתחי יציאה יחולו גם על פתחי כניסה.

(ב) במיתקן ספורט המיועד ללא יותר מ-1000 צופים, יותקנו שני פתחי יציאה לפחות שרוחבו של כל אחד מהם לא יפחת מ-1.10 מטר.

(ג) באולם ספורט המיועד ליותר מ-1000 צופים, יותקנו שני פתחי יציאה לפחות לכל 1000 צופים או חלק מהם, שרוחבו של כל אחד מהם לא יפחת מ-2.20 מטרים.

(ד) במגרש ספורט המיועד ליותר מ-1000 צופים, יותקן פתח יציאה אחד לפחות לכל 1000 צופים או חלק מהם, שרוחבו לא יפחת מ-2.20 מטרים.

(ה) כל פתח יציאה יוביל לשטח שאין בו כדי לסכן את בטיחותם של היוצאים, ולא יהיה כל שינוי במפלס המשטח ליד היציאה.17.56 (א) במיתקן ספורט כל הדלתות הנמצאות בדרך מוצא בטוח יהיו ללא מפתנים, ייפתחו בכיוון המילוט ללא מכשול ליוצאים ויצויידו במנעולי בהלה.

(ב) היו הדלתות כאמור דו-כנפיות, תצוייד כל כנף במנעול בהלה.

(ג) מנעולי בהלה יותקנו בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל מפלס הרצפה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:14:11

תגובות

הוסף תגובה