תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות למיתקני ספורט - מדרגות ומושבים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.57 (א) במיתקן ספורט, המדרגות המובילות למושבי הצופים, רוחבן ורום והשלח שלהן יהיו אחידים, ללא שינוי בכל מהלך מדרגות, לכל אורכו.

(ב) שלח המדרגות האמורות יהיה עשוי מחומר בלתי מחליק והרום שלהן ? אטום.

(ג) רום המדרגות כאמור לא יעלה על 23 ס"מ ורוחב השלח שלהן לא יפחת מ-28 ס"מ.

(ד) בסעיף זה ?

"מדרגות" ? להבדיל ממדרגות בחדר מדרגות;

"רום" ו"שלח" ? כמשמעותם בחלק ג' שבתוספת זו.17.58 (א) על חדרי המדרגות, מעקות וכבשים במיתקן ספורט יחול חלק ג' שבתוספת זו.

(ב) במיתקן ספורט, לא יפחת שלח המדרגה בחדרי המדרגות מ-28 ס"מ.

(ג) במיתקן ספורט יהיה הגובה של המעקה שחובה להתקינו על פי חלק ג' כאמור, 1.10 מטר לפחות.

(ד) במיתקן ספורט, מול הפתח של חדר המדרגות והמעבר המוביל אל המושבים של הצופים, יותקן מעקה שבנוסף לאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), יעמוד בלחץ אופקי של 600 ק"ג/מ"א.17.59 (א) המושבים לצופים במיתקן ספורט יותקנו בדרך המאפשרת מראה ללא הפרעה מכל מושב על זירת המשחקים.

(ב) הותקנו במיתקן ספורט מושבים לצופים, עם או בלי משענת יד, הם יחוברו, כל אחד מהם, חיבור של קבע לרצפה, זולת אם חוברו ביניהם לקבוצות של ארבעה מושבים לפחות, או אם נקבע אחרת בתקנות על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג?1962.

(ג) רוחב כל מושב כאמור לא יפחת מ-55 ס"מ, אם הוא בעל משענת יד, ולא יפחת מ-50 ס"מ, אם הוא בלי משענת.

(ד) לא יפחת במיתקן ספורט רוחב שורת המושבים מ-75 ס"מ, ואם ישנם מעברים משני צדי שורת המושבים ומספר המושבים בה עולה על 40, יהיה הרוחב שלה 75 ס"מ + 1 ס"מ לכל מושב נוסף, עד לרוחב המרבי של 100 ס"מ.

(ה) במיתקן ספורט לא יעלה מספר המושבים בשורה הצמודה לקיר או לגדר המפרידה בין הגושים על 20.

(ו) באולם ספורט לא יעלה מרחק ההליכה מכל מושב אל פתח היציאה על 25 מטרים.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:15:11

תגובות

הוסף תגובה