תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות למיתקני ספורט - הפרדת זירת משחקים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.61 (א) במגרש ספורט שאינו מיועד לשמש למשחקי כדורגל, יחולו הוראות אלה:
(1) זירת המשחקים תופרד משטח המושבים על ידי גדר שגובהה מעל פני הקרקע לא יפחת מ-1.40 מטר;
(2) הגדר תהא עשוייה רשת מגולוונת;
(3) עוביים של חוטי הרשת יהא 3 מ"מ וחלל המשבצות עד 50/50 מ"מ;
(4) הרשת תימתח על עמודים עשויים צינורות בקוטר "1;
(5) המרחק בין עמוד לעמוד יהא בין 2.50 ל-3 מטרים;
(6) העמודים יעוגנו בתוך הקרקע על ידי יסוד מבטון בעומק של 50 ס"מ;
(7) כל עמוד רביעי וכל עמוד פינתי יחוזקו על ידי שתי תמיכות של צינור בקוטר "1;
(8) הרשת תחוזק הן לעמודים והן לשני חוטי ברזל מגולוון אופקיים ומקבילים שיימתחו במרחק 50 ס"מ זה מזה;
(9) בקצה העליון של הגדר יותקן צינור בקוטר "1 שאליו תחובר הרשת;
(10) למניעת הרמת הגדר בחלקה התחתון תחוזק הגדר לפס ברזל בצורת סרגל בעובי 2 ס"מ וברוחב 30 ס"מ, שיונח לאורך הגדר בחלקה התחתון ושיוצמד לקרקע; פס הברזל ירותך היטב לכל עמוד.


(ב) במגרש ספורט הנועד לשמש למשחקי כדורגל יחולו הוראות אלה:
(1) זירת המשחקים תופרד משטח המושבים על ידי גדר שגובהה הכולל מעל פני הקרקע יהא 3 מטרים;
(2) הגדר תהא עשוייה רשת מגולוונת;
(3) הגדר תתחלק לחלק אנכי בגובה 2.50 מטרים מעל פני הקרקע ולחלק אופקי או אלכסוני בכיוון שטח המושבים, בגובה של 50 ס"מ נוספים, הכל בדרך שיש בה כדי למנוע מהצופים לעבור מעל הגדר;
(4) עוביים של חוטי הרשת יהא 3 מ"מ וחלל המשבצות 50/50 מ"מ;
(5) הרשת תימתח על עמודים עשויים צינורות בקוטר "2;
(6) המרחק בין עמוד לעמוד יהא בין 2.50 ל-3 מטרים;
(7) העמודים יעוגנו בתוך הקרקע על ידי יסוד מבטון בעומק של 50 ס"מ;
(8) כל עמוד רביעי וכל עמוד פינתי יחוזקו על ידי שתי תמיכות של צינור בקוטר "2;
(9) הרשת תחוזק לעמודים על ידי ארבעה חוטי ברזל מגולוון אופקיים ומקבילים שיושחלו דרך חורים בעמודים, במרחק 50 ס"מ אחד מעל השני;
(10) למניעת הרמת הגדר בחלקה התחתון תחוזק הגדר לפס ברזל בצורת סרגל בעובי 2 ס"מ וברוחב 30 ס"מ, שיונח לאורך הגדר בחלקה התחתון שיוצמד לקרקע; פס הברזל ירותך היטב לכל עמוד.


(ג) במקום התקנת גדר מרשת מגולוונת לענין סעיף קטן (ב) יכולה לבוא התקנת גדר עשוייה שבכה שנתקיימו בה כל אלה:
(1) גובהה הכולל של הגדר מעל פני הקרקע יהא 3 מטרים;
(2) הגדר תתחלק לחלק אנכי בגובה של 2.25 עד 2.50 מטרים ולחלק אלכסוני בכיוון שטח המושבים בגובה של 50 עד 75 ס"מ נוספים;
(3) עוביים של מוטות השבכה יהא 6 מ"מ, רוחב המשבצת יהא 10 ס"מ וגובהה 15 עד 20 ס"מ;
(4) חיבורי השבכה יהיו באמצעות ריתוך נקודתי;
(5) השבכה תרותך לעמודים עשויים צינורות בקוטר "2;
(6) המרחק בין עמוד לעמוד יהא 2.50 עד 3 מטרים;
(7) המסגרת תחובר לעמודים כל 50 ס"מ;
(8) העמודים יעוגנו בתוך הקרקע על ידי יסוד מבטון בעומק של 60 ס"מ;
(9) מוטות השבכה יבלטו בקצה העליון שלה 3 ס"מ לפחות מעל למסגרת;
(10) כל חלקי השבכה והעמודים יגולוונו לאחר הריתוך.


(ד) באולם ספורט תופרד זירת המשחקים משטח המושבים על ידי מעקה הפרדה בגובה של 1 מטר לפחות.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:19:27

תגובות

הוסף תגובה