תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות למיתקני ספורט - גדר חיצונית -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.62 (א) מגרש ספורט הנועד לכניסת צופים תמורת תשלום, יגודר בהתאם לאמור בסעיף זה.


(ב) היה מגרש הספורט מיועד ל-1000 ועד 3000 צופים, יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ-3 מטרים ועשוייה מקיר בנוי בניה קשה או מרשת מגולוונת.


(ג) היה מגרש הספורט מיועד ליותר מ-3000 צופים, יחולו הוראות אלה:
(1) המגרש יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ-4.50 מטרים;
(2) חלקה התחתון של הגדר יהיה קיר בנוי בניה קשה בגובה 3.50 מטרים ובחלקה העליון ? גדר רשת בגובה של 1 מטר;
(3) עוביים של חוטי הרשת יהא 3 מ"מ וחלל המשבצות ? 50/50 מ"מ;
(4) הרשת תימתח על עמודים עשויים צינורות בקוטר "1 שיותקנו בדרך המתוארת בפסקאות (5) עד (8);
(5) המרחק בין עמוד לעמוד כאמור בפסקה (4) יהא 2.50 עד 3 מטרים, וגובהו של כל עמוד מעל לקיר יהא 1 מטר לפחות;
(6) העמודים שמעל הקיר יבוטנו לקיר;

(7) כל עמוד פינתי יחוזק על ידי שתי תמיכות מצינור בקוטר "1;
(8) הרשת תחוזק לעמודים ולשלושה חוטי ברזל אופקיים בעובי של 3 מ"מ, שיושחלו על העמודים במרחק של 50 ס"מ זה מזה.


(ד) שימשו חלקים ממבנה המושבים גם חומה חיצונית למגרש ספורט, יהא גובהה של החומה כאמור 4.50 מטרים לפחות.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:20:20

תגובות

הוסף תגובה