תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות למיתקני ספורט - קופות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.60 (א) במיתקן ספורט תותקן קופה אחת לפחות על כל 2000 צופים, זולת אם נועד לכניסת צופים ללא תשלום.

(ב) הקופה תותקן במרחק שלא יפחת מ-10 מטרים מפתח הכניסה.

(ג) במיתקן ספורט המיועד ליותר מ-1000 צופים, יותקנו לכל קופה מובילים כמפורט בסעיף קטן 17.53(ג).

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:18:11

תגובות

הוסף תגובה