תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות למיתקני ספורט - חרום -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.63 (א) באולם ספורט יותקנו פתחים לשחרור עשן בתקרת חלל המושבים או בחלק העליון של הקירות בסמוך לתקרה.


(ב) שטחם הכולל של הפתחים האמורים לא יפחת מ-2% מהשטח הכולל של חלל המושבים.

(ג) הפתחים ייפתחו אוטומטית עם היווצרות העשן בחלל המושבים.

(ד) תתאפשר פתיחת הפתחים גם ידנית.
17.64 באולם ספורט המיועד ליותר מ-1000 צופים, תותקן מערכת איתות חזותית.
17.65 באולם ספורט ובמגרש ספורט מואר, המיועד למופעים ליליים, תותקן מערכת תאורת אפילה חזותית לאורך מעברי האורך והרוחב שבין גושי המושבים עד לפתח היציאה מהמיתקן, ויחולו עליה הוראות סעיף 17.41.
17.66 סעיפים 7.00.11 ו-7.00.12 יחולו, בשינויים המחוייבים, על השילוט ותאורת ההתמצאות במיתקן ספורט, אף אם אינו נמצא בבנין גבוה או בבנין רב-קומות.17.67 (א) באולם ספורט המיועד ליותר מ-2000 צופים ובמגרש ספורט מואר, המיועד למופעים ליליים ליותר מ-5000 צופים, יותקן מחולל חשמל שיופעל אוטומטית עם הפסקת זרם החשמל, מרשת החשמל הרגילה.

(ב) מחולל החשמל האמור יתאים למיתקן תאורת חירום לאולם או למגרש, לפי הענין, ויזין מערכות חיוניות ביותר, בנוסף לתאורת ההתמצאות האינדיבידואלית.17.68 (א) במיתקן ספורט תותקן מערכת הודעה לשם מסירת ידיעות לקהל הצופים.

(ב) למערכת האמורה יהיה ספק כוח עצמי במתח נמוך.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:21:33

תגובות

הוסף תגובה